Usługi

 

Akredytowane Laboratorium Wzorcujące

Naszym celem jest świadczenie usług o wysokiej jakości, m.in. poprzez:

  • stosowanie procedur zapewniających obiektywne, wiarygodne i rzetelne działania w zakresie wzorcowania,
  • sporządzanie świadectw wzorcowania zawierających wszystkie niezbędne informacje potrzebne zleceniodawcy,
  • wykwalifikowany i kompetentny personel,
  • terminowe wykonywanie zleceń.

Laboratorium Wzorcujące BALANS posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji AP 077 w zakresie wzorcowania wag nieautomatycznych mechanicznych i elektronicznych.

Oferujemy w ramach Akredytacji:
  • wzorcowanie wag nieautomatycznych elektronicznych w zakresie wskazań od 1 mg do 60000 kg.
  • oraz wzorcowanie wag automatycznych przenośnikowych w zakresie do 60000 kg porcji materiału.

Laboratorium Wzorcujące BALANS proponuje standardowe wzorcowanie wag nieautomatycznych w 6 punktach zakresu pomiarowego wagi (wybranych i ustalonych z Klientem):

  • dla charakterystyki punktowego, wzrastającego i wzrastająco-malejącego obciążenia (ustalenia indywidualne z Klientem)
  • dla charakterystyki rozrzutu wskazań wagi (ustalenia indywidualne z Klientem)
  • dla charakterystyki niecentryczności obciążenia (ustalenia indywidualne z Klientem)

Dokumentowanie wyników wzorcowania jest poświadczone Świadectwem Wzorcowania ze znakiem Akredytacji PCA z podaniem błędów wskazań i niepewnością. Niepewność pomiaru zostałą określona zgodnie z dokumentem EA-4/02 M2022. Podane wartości niepewności stanowią niepewności rozszerzone przy prawdopodobieństwie rozszerzenia ok 95% i współczynniku rozszerzenia k=2

Na życzenie klienta Laboratorium może wykonać ocenę zgodności otrzymanych wyników pomiarów z wymaganiami określonymi przez klienta lub zgodnie z normą PN-EN 45501.